Het Forum Ruimtelijk Erfgoed

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite is een commissie binnen de Oudheidkundige Vereniging Flehite, die zich bezighoudt met het ruimtelijk cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Amersfoort.

Het hier bedoelde erfgoed omvat waardevolle gebouwen en monumenten, historisch waardevol landschap, tuinen en groen, archeologische waarden, stedenbouwkundige patronen en ensembles.

De aanleiding voor het oprichten van het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite is het verdwijnen van de gemeentelijke Monumentencommissie in 2013 met daarin een vaste vertegenwoordiging van de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite handelt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Doel

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Kwaliteit Flehite richt zich op het invullen van een specifiek deel van de algemene doelstelling van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, te weten:

zoveel mogelijk medewerking verlenen aan de instandhouding en restauratie van oude gebouwen, historische monumenten en andere oudheidkundige zaken te Amersfoort en in de gouw Flehite;

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite wil bereiken dat cultuurhistorische waarden van gebouwen en gebieden in Amersfoort de juiste aandacht krijgen, dat zij niet onnodig verloren gaan, en dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met respect voor de cultuurhistorische waarden van de omgeving tot stand komen

Visie

De identiteit en aantrekkingskracht van Amersfoort wordt in belangrijke mate bepaald door de oude binnenstad. De historie van de stad laat zich gemakkelijk aflezen uit de goed bewaarde hoofdstructuur en de vele historische kenmerken daarbinnen. Ook is zichtbaar dat de stad binnen die hoofdstructuur een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo zijn gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwe stedelijke bebouwing en zijn functies van gebouwen en buitenruimte meegegroeid met de behoefte van het moment. Dat gebeurde met behoud van de hoofdstructuur en met bebouwingskenmerken die aansloten bij de reeds bestaande. Juist die combinatie van de elementen van behoud en ontwikkeling, geeft de huidige stad haar bijzondere betekenis.

De middeleeuwse wallen en grachten zijn nog slechts gedeeltelijk aanwezig. De natuurlijke begrenzing van de binnenstad is daardoor enigszins vervaagd. Dat is nadelig voor de herkenbaarheid van de oude binnenstad en vraagt om bijzondere aandacht voor de inrichting van de overgangszone rondom de oude stad. Een bijzondere plaats wordt daarbij ingenomen door de haven, die ruimtelijk en functioneel de belangrijkste entree van de stad is geweest en nu een transformatie doormaakt naar een eigentijds stadsdeel. Door het inpassen van het nog aanwezige industrieel erfgoed en door de juiste keuze voor maat en schaal van de nieuwe bebouwing dient de haven opnieuw een integraal onderdeel te zijn van de historische stad.

Buiten de oude binnenstad telt Amersfoort verschillende beschermde stadsgebieden en ook verspreid in het buitengebied van Amersfoort bevinden zich landgoederen, gebouwen of elementen met een bijzondere betekenis voor de historie van de stad. Ruimtelijke ontwikkelingen daarin verdienen de aandacht van het Forum. Voor de toekomst van de stad is het van belang dat er ruimte blijft bestaan voor nieuwe ontwikkelingen. De stad moet levendig kunnen zijn en met haar tijd meegroeien zonder dat de historische kenmerken verdwijnen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen tot stand te komen met respect voor de aanwezige historische waarden. De druk die de cityvorming uitoefent op de binnenstad zal met zorg gevolgd moeten worden en door het Forum waar nodig van aanbevelingen moeten worden voorzien. Het gaat om harmonie tussen het huidige gebruik van gebouwen en openbare ruimte en het historische karakter van de stad. We denken aan het beteugelen van reclame-uitingen, vlaggen, borden, uitstallingen en aircokasten. Het terugdringen van het aantal verkeersborden (en de afmetingen), dichtgetimmerde etalages en het ongeorganiseerde fietsparkeerplaatsen. Een visie moet ontwikkeld worden omtrent het gebruik van de pleinen die zijn toebedeeld aan de horeca.

De druk die de cityvorming uitoefent op de binnenstad zal met zorg gevolgd moeten worden en door het Forum waar nodig van aanbevelingen moeten worden voorzien. Het gaat om harmonie tussen het huidige gebruik van gebouwen en openbare ruimte en het historische karakter van de stad. We denken aan het beteugelen van reclame-uitingen, vlaggen, borden, uitstallingen en aircokasten. Het terugdringen van het aantal verkeersborden (en de afmetingen), dichtgetimmerde etalages en het ongeorganiseerde fietsparkeerplaatsen. Een visie moet ontwikkeld worden omtrent het gebruik van de pleinen die zijn toebedeeld aan de horeca.

Zie voor meer informatie: Het Beleidsplan en onze Visie op de Stad op 1 A4 (bijlage 1+2).

Werkwijze

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur en/of andere instanties betreffende de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen, openbare ruimte en omgevingen.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite geeft gevraagd en ongevraagd adviezen betreffende voorgenomen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, in relatie met cultuurhistorie.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite neemt deel aan, of organiseert, bijeenkomsten, debat en overleg, gericht op het bereiken van het doel.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite onderhoudt contacten met het gemeentebestuur en ambtelijke afdelingen gericht op gebouwen en omgevingen met cultuurhistorische waarde.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite volgt de agenda’s van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, en de subcommissies Erfgoed Amersfoort en Welstand en woont relevante vergaderingen bij.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite onderhoudt contact met verwante organisaties en instellingen gericht op het behoud van gebouwen en omgevingen met cultuurhistorische waarde.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite heeft contact met de lokale pers en andere media en met waarnemers in het veld, voor zover van belang voor het behoud van gebouwen en omgevingen met cultuurhistorische waarde.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite draagt bij aan:

  • het behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevol gebouwd erfgoed;
  • het stimuleren van selecteren en registreren van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen;
  • het verspreiden en uitwisselen van kennis over gebouwde erfgoed;
  • het organiseren van bijeenkomsten met dit doel;
  • het bewaken van milieus met cultuurhistorisch waardevol gebouwd erfgoed.

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite denkt vanuit het aspect cultuurhistorie mee over:

  • de opzet en inhoud van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en andere plannen voor ruimtelijk beleid;
  • de inrichting van de openbare ruimte, zoals  reclame-uitingen, palen, masten en aanduidingen, in relatie met de cultuurhistorische waarden van de omgeving;
  • het gebruik, hergebruik en transformatie van gebouwen en de openbare ruime.

Over ons

Tom de Wit – Voorzitter

Stedenbouwkundige

1983- heden het stedenbouwkundig adviesbureau AmerAdviseurs BV opgericht.
2008-2014 Voorzitter van de Amersfoortse Welstandscommissie. Onder andere het stedenbouwkundige ontwerp voor het gebied de Lichtenberg. E-mail: Tomdwit@inter.nl.net
Linkedin.nl

Secretaris – Vacature

Jan Bos – Algemeen Lid

20 jaar architect-directeur AG Nova in Amersfoort. Projecten op het gebied van stedenbouw, woningbouw, scholen en bedrijven. AG Nova is gevestigd in Sint Henricuskerk in Amersfoort. Vele jaren lid welstandscommissie en de monumentencommissie in Amersfoort. Verbondeheid en inzet voor het behoud van waardevolle erfgoed.

E-mail: bosbakker@gmail.com

Nico Vink – Algemeen lid

Nico Vink BNSP Stedenbouw

E-mail: n.s.a.vink@planet.nl
linkedin

Jan Bronius – Algemeen Lid

E-mail: jan.bronius@gmail.com

Trudy de Mooy – Algemeen Lid – interim secretaris

Trudy de Mooy
Kunstenaar, Communicatie over architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Als bestuurslid van de OVF afgevaardigd naar het Forum

Mailto: Trudydemooy@gmail.com

Linkedin